1. Sau t?t c? mình l?i tr? v? v?i nhau 
T?a nh? ch?a b?t ??u, t?a nh? ta v?a m?i quen 
Sau t?t c? lòng ch?ng h? ??i thay 
T?ng ngày xa lìa khi?n con tim b?i h?i 
Và ta l?i c?n nhau h?n n?a. 

Có nh?ng lúc ?ôi ta gi?n h?n 
Th?m trách nhau không m?t ai nói ?i?u gì 
Th?i gian c? ch?m l?i, t?ng giây phút sao quá dài 
?? khi?n anh nh?n ra mình c?n em h?n. 

[?K:] 
Tình yêu c? th? ?ong ??y trong anh t?ng ngày 
Vì quá yêu em nên không th? làm gì khác 
Ch? c?n ta mãi luôn dành cho nhau nh?ng chân thành 
M?i khó kh?n c?ng ch? là th? thách 
Vì trái tim ta luôn luôn thu?c v? nhau. 

2. Sau t?t c? mình l?i chung l?i ?i 
?o?n ???ng ta có nhau, bàn tay n?m ch?t b?y lâu 
Sau t?t c? mình cùng nhau s? chia 
Mu?n phi?n không th? khi?n ?ôi tim nh?t nhoà 
Và ta l?i g?n nhau h?n n?a. 

[Coda:]
Gi? ch?t bàn tay mình cùng nhau ?i h?t bao tháng ngày 
M?i ?i?u gian khó ta luôn v??t qua 
?? khi?n ta nh?n ra mình g?n nhau h?n.
Back
+zik!


 • 00:00
 • 00:00
 • 1
 • Sau Tất Cả (After All) - Erik
 • HD 24-bit      
 • 2
 • Yêu Và Yêu - Erik
 • HD 24-bit      
 • 3
 • Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời - Erik
 • HD 16-bit
 • 4
 • Happy Ending - Erik
 • HD 16-bit      
 • 5
 • Ghen feat. Erik - MIN
 • HD 24-bit   
 • Sharing your subtitle